Wszystkie wpisy, których autorem jest piteris

Chrónÿk Policÿstégo – 27. juni ’19

Anzbork: 28 wirżutków prżed tutéjségo chłopa
24 roków stari niéskäniec Anzborkä dostáł liste zaskärgi dłudzkó na 28 wirżutków. Buł zahaltowanÿ ôt anzborskéch policÿstéch. Bodáj cÿniuł licne kradżieze i ôbsukänstwa. Do wsÿstkiégo szie prżiznáł. Dlá ti prżicÿnÿ, co to nie je ónégo chłopa psiérse prżestémpstwo, moze pószcz do gieféngnÿsu na 15 lát.
https://radio5.com.pl/uslyszal-28-zarzutow-polowa-za-oszustwo/

Kozłowo k. Nibork: Ternin prżeczko amtsforstejroziu
Dáwnijsÿ amtsforstejer Jacek J. niáł ternin. Jégo lista zaskärgi ma trżi wirżutki, np. kupsiénie sobzie głosów w redżie gninÿ, téz zóndanie gieldów za załatsiénie sprawów. Ma naznacóne naszladujónce dwa terninÿ w gierichczie w áuguszczie.
http://nidzica.wm.pl/592709,Kolejna-rozprawa-przeciwko-Jackowi-J-bylemu-wojtowi-gminy-Kozlowo.html

Wéngobork: Chcziáł ôbsukäcz granicnéch wartów, dajónc cudze náme
27 lát stari kerowca toyoti buł zahaltowanÿ do kóntroli. Poziedżiáł, co ni má farkärti z sobó, tedi poziedżiáł náme kämrata za swojó. Pokázało szie, co má sóndowo zakázane jezdzénie áutém. Policÿste tedi podali go esce ráz do sóndu. Tó razó moze ûz pószcz mu esce gorżi jek wceszni.
https://radio5.com.pl/podczas-kontroli-wyrecytowal-dane-kolegi/

Wéngobork: Kobziéta zastanoziła chłopa, co chcziáł jechäcz áutém ôzérti.
43 roków stari kerowca niáł 3 prónile w krsi, kiéj go zahaltowali policÿste. Wsÿstko dżiénkä jénnÿ kobziéczie, chtórná go zôcuła jechäcz całkó sztrasó ôd bokä do bokä. Pojechäła za niém, złapsiła go, wijmała kluce i anrufowała po policÿstéch.
https://radio5.com.pl/pirat-drogowy-ujety-przez-kobiete/

Rozmajitoszczie z Mazur 27. juni ’19

Dodatkowy komunikat z 26. czerwca:
POMARKUJ! Lichie pozietrże
Nawet dżisziá ziecór po spsiece mogó prżińszcz grżnioti z gradém, mocném zietrżém i sziłó déscu. Bóndżta ôstrózne!
http://gazetaolsztynska.pl/592746,Uwaga-Po-upalach-nadchodza-burze-z-gradem.html

—————————————————————————-

Léc: niepénkniéntá bómba
Roboczióndze drogowe natrasili w szróde na niepénkniéntó bómbe na Prżemisłowi Sztraszie. Z ôkolicnéch budoziów zabrano na 120 ludżiów. Na niejsce prżijechäli policÿste, zołniérże i fojerwera. Sztrasa biła bez jeki cas zaszperowaná.
http://gizycko.wm.pl/592703,Niewybuch-na-Przemyslowej-ewakuowano-120-osob.html

Mamerki: je pozwolénstwo na sprawdzénie wchodu
Niebrukowanÿ ôd Drugi Szwatowi Wojnÿ krijámi wchód, chtórén buł znaléżiónÿ niesziła dniów wzád, bédżie sprawdzónÿ w cwártek. Kónzerwatór i Lasÿ Panstwowe dali pozwolénstwa, cobi podnieszcz 100-kilo cziénzkó plate z tónu. Pewnikiém je to wchód do jekiégo tunelu. Wchód zarós scep, co znacÿ, co muszi nicht ôd casu kónca wojnÿ tamój nie wchodżiuł. Nie zieda, co tamój moze bicz. Burstinowá Izba? Stari bunker?
http://ketrzyn.wm.pl/591454,Wejda-do-ukrytego-tunelu-27-czerwca.html

Scÿtno: Nowá wistawa w Mazurském Muzéjum
Ûz psióntégo lipca psiónta ziecór zégier roztworżó nowó wistawe ô gieszichczie Scÿtna i jégo ôkresu. Má tamój bicz ôpoziedżiana historijá téch strón ôd nástarséch casów po terażnijse. Niedzÿ jénséni zachäni bédżie ôpoziedżiano ô mazurskiém ludowém ruchu, a ôsoblizie ô Mazurski Ludowi Partiji. Starse casÿ bédó ôpoziedżiane téz dżiénkä zbzioróm Heimatmuseum Kreis Ortelsburg.
http://szczytno.wm.pl/592670,Nowa-wystawa-w-Muzeum-Mazurskim.html

Łeckie Jeżioro náczieplijse w Polsce
Gradowniki wcorá pokäzali richo 27 gradów. To znacÿło, co Łeckie biło za náczieplijse jeżioro w Polsce
https://radio5.com.pl/elckie-jezioro-najcieplejsze/

Dżiałdowo: Kuratór nazwała go debilém
Dlá nazwaniá ôjca jénnégo z dżiecziuków „debilém” prżi bacha matce kuratór prżi gierichczie ôstała stérała swojó prác. Szémpowała go bodáj téz „głupsi” „pán nicht”.
http://nidzica.wm.pl/590514,Kurator-nazwala-mnie-debilem.html

CHRÓNŸK POLICŸSTÉGO – 26. juni ’19

Dwa topsielce we Łku
Policÿste i fojerwera wiczióngéli z wodi dwa cziała chłopów. Psiérsÿ buł w Łeckiém Jezierże, drugi w rżéce Łek. Ôba chłopi bili 36 lát stare. Psiérsÿ zaginół 18 juni, drugi nocó z 22 na 23 juni. Jéch zachi i dokuménti biłi naléżióne na brżegu jeżiora.

Samsiebziemordérż kole Zóndzborkä
Młodi chłop czisnół szie z kładżi lá pasérujóncéch zbudowanÿ nad drogó 59. Pómér na niejscu. Policÿste dumajó, co nicht go nie zabziuł, a sam zamiszluł skóncÿcz zÿwot.
http://gazetaolsztynska.pl/592415,Tragedia-na-obwodnicy-Mlody-mezczyzna-popelnil-samobojstwo.html

Strżeláł do kotki. Dostáł sztéri nieszióndze.
Sónd w Lécu postanoziuł szpruch sztéréch nieszióndzów w gieféngnÿszie, ziéncÿ jek psiéncz tiszióndze sztráfi i zakázano mu trżimacz zzierżénta bez ôsziém roków. Prżibácmi: 39 lát stari chłop strżeláł sziła razów z zietrżówki do putora roku stari kotki zamkniónÿ w gärazu, chtórná ni niała redi stamtélá nogowacz.
http://gizycko.wm.pl/592167,Mezczyzna-strzelal-do-kota-Jest-wyrok-4-miesiace-pozbawienia-wolnosci-ponad-5-tys-zl-grzywny-zakaz-posiadania-zwierzat-przez-osiem-lat.html

ROZMAJITOSZCZIE Z MAZUR II – 26. juni ’19

Zadbali ô kiérchów w Driforczie
Ferejna Blusztyn społém z paróma niéskäncani Drifortu rumowali w kiérchówku prżi Łónkowi Gäszie. Nasli sziła połómanéch pómników ôd mogiłów, niechtórne próbowali zsadżicz na nowe pospołu. Swojó robotó powchalili szie na Facebooku – fotograsije mozno najszcz na strónie „Stowarzyszenie Blusztyn”

Ôstród: Reda ni má podufaniá prżed bulnistrża. Bédżie absztimunek?
Prżed samém głoséniém radzkie prżecÿtali dłudzkó liste rżecÿ, chtórnéch nie lejdujó w amtsforstejrowém rżóndzéniu. Ôtdanie festi disco-polo do Ôlstina je jénnó z takiéch spraw. Insó je to, co niasto za sziła borgowała psiejéndze. Amtsforstejer ôbraniáł szie, co rżóndżi dopsiéru ôd 2018, alecz cuje szie ôdpoziedalnÿ za cas, w chtórném rżóndżiuł. Głosénie nad brakém podufaniá je tlo zÿmbolicne i ni má wpłiwu na to, cÿ bulnistrż ôstanie zsadzónÿ. To moze stniénicz absztimunek, ô chtórném ûz szie zawdi ziéncÿ prżepoziedá.
http://ostroda.wm.pl/592240,Radni-nie-udzielili-burmistrzowi-wotum-zaufania-Byly-zolte-kartki-i-pytania-o-referendum.html

W Zilcém Sańcu roztworżó barakie Hitlera
W Zilcém Sańcu roztworżó barakie, kiéni zrobzióno porżutkie na zÿczie Adolfa Hitlera. Barakä je naków éno rekónsztruôwaná, bocz buła drżewzianná i casu pénkniéncziá bómbi szie rozlecziała. Lasÿ Panstwowe, co ferwaltujó teréném majó ûz fertik projecht ti budowni.

ROZMAJITOSZCZIE Z MAZUR – 26. juni ’19

Spsiekä w całkiéch Mazurach. Na 30 gradów.
Dżisziá wséndi bédżie kole 30 gradów. Nase województwo je jénném ôd ledzie trżéch, kiéni nie buł ôbznajniónÿ pogodowi alarm drugiégo gradu. Lékárże bitujó ôstawacz dóma, kiéj mozno, psicz sziła wodi i nie stojécz za sziła na ôstrém słónku.

Prezÿdént Andrzej Duda buł w Ôrżésu
Pojaziuł szie tamój wedle zakóncéniá wojskowéch ibunków DRAGON 19 ôt NATO. Nasadżiuł ajw takzes nowe giénerale polskiégo wojskä.
https://ro.com.pl/andrzej-duda-odwiedzi-dzis-orzysz-wizyta-zwiazana-jest-z-zakonczeniem-cwiczen-dragon-19/01456952

Stare Jebłónki: Weti w réncnÿ bali na psiásku
Weti ô titół Mejstra Ôjropi w Réncnÿ Bali na Psiásku bédó rozegrane w dn. 2-7 juli. Prżirejzuje 20 bziáłskiéch i 20 chłopskiéch druzÿnów ôt 23 krajów. Rozmajite weti w tém szporczie só ûz ôd sziła roków rozgriwane prazie w Staréch Jebłónkäch, alecz to bodáj psiérsÿ ráz, kiéj trasi tamój tak wázná festa.

Łek: 2 nowe korti do ténÿsa.
Korti bédó roztworżóne bez całki rok z ti prżicÿnÿ, co só zakrite pod zielgiéni celtani. Budowniá kostowała ziéncÿ jek 2 mÿliónÿ złotéch.
https://ro.com.pl/w-elku-otwarto-kryte-korty-tenisowe-inwestycja-pochlonela-ponad-2-miliony-zlotych/01456733

99 roków ôt absztimunku. Festa w Groskäch
W sóbote 22 juni zołtis Nagusewa i Grosk wizwáł ûrocÿstoszczie na panióntkie absztimunku w Mazurach. Niéskänce téch strón jeko jénne ôd niesziła w Mazurach zawelowali za Polskó. Na setnÿ rok zapoziadajó esce ziénkse fejrowanie.
https://moje-dzialdowo.pl/wiadomosci/99-rocznica-plebiscytu-na-warmii-mazurach-i-powislu-groszki-uroczystosc-9355962?fbclid=IwAR3ncCeWSStt1vEjIvLGiCTzIECd9Z0BPKnlm_N0ZBwbRi3uo9PY_4e79MM

ROZMAJITOSZCZIE 25. juni ’19

Gn. Niłki k. Lécu: Boczki, co zlecziałi z gniázda, dobziérajó sziłi
Pod kóniec meja młode boczki w ziosce Staszwinÿ spadłi z gniázda. Nápsiérwu ôpatrowáł je dobri gospodárż, póżni zajmali szie niéni w Ôszrodku Casowi Rehabilitacÿji Bócziánow. Je moznoszcz, co cale do jesziéni nabziérżó sziłi i pofurajó z drugiéni do cziepłéch strón.
https://radio5.com.pl/nabieraja-sil-mlode-bociany-ktore-wypadly-z-gniazda/

Léc: ôtele prżed ôwadi
Niasto kupsiło ékologicne dómki prżed ôwadi. Dómki bédó postazióne w lipsiec kole niejsckéch tráwnicków, parków i jénséch. Pomiszlénie to niáł bulnistrż, Wojciech Iwaszkiewicz, chtórén mózi, co to niesziła bédżie niasto kostowacz, a dá sziła dobrégo.
Zdrój: https://radio5.com.pl/ekologiczne-laki/
Słucháj:

II Auto Show w Dżiałdozie
Cars Team ejnladuje wsÿstkie lubowniki áutów na drugi w gieszichczie Dżiałdowa Auto Show. Festa nasadzóná je na 27 juli , 13 zégier. Bédó do ôbácéniá áuta stare jek i moderne po tuningu.
http://dzialdowo.wm.pl/592000,II-Auto-Show-Dzialdowo.html

Anzbork: Próc ribów ni más mazurskiégo warżéniá.
Ô tém, jek wázne w mazurském warżéniu ôd zawdi só ribi, ôpoziedżiáł w Muzéjum Anzborski Żiéni Wojciech Charewicz, chtórén podsukáł, jek to spráwdi biło û náju warżóno. Dérechtórkä muzéjum je rada, co po tém, jek ziénksá cóstkä Mazurów po wojnie prżeczióngnéła do Rejchu, cziéngiém só ludżie, chtórne chcó bácÿcz ô mazurski kulturże – w tém prżitrafunku ô modle warżéniá.
http://pisz.wm.pl/592057,Ryby-perlami-w-mazurskiej-kuchni.html

CHRÓNŸK POLICŸSTÉGO 25. juni ’19

Anzbork: Ûkradli kosziule, gréndo jéch sfitali
Chłop i kobziéta ûkradli z ládi z ôblétó sztéri kosziule warte 320 zł, zatém pocéli flichtowacz áutém BMW. Policÿste fatko jéch złapsili.
http://pisz.wm.pl/592026,Ukradli-koszulki-w-sklepie-Dlugo-sie-nimi-nie-nacieszyli.html

Gołdapś: Zabziuł brata. Na sónd poceká w araszczie.
Paweł K. z Zielgéch Wrónk, krejz Gołdapś wkäntowanÿ na trżi nieszióndze do arastu. Ma wirżutkie mordérstwa swojégo brata.
https://radio5.com.pl/brat-zabil-brata/

Rudczianÿ: Ôzérti płiwáł bátó z motórém
Policÿste zahaltowali 39 roków starégo chłopa, co casu kerowaniá bátó niáł ziéncÿ jek 1 prónil we krsi. Płiwáł po Nidzkém Jeżierże.
https://radio5.com.pl/pijanego-sternika-ujeli-policjanci/

Ôstród: bój z ôstazianiém szniecziów w boru.
Gnina Ôstród chce dawacz nadgrodi tém, co ôpoziedzó, chto ôstazia niechi ze sznieczióma w boru. Terá je to isti krżiz nie do zwalcéniá.
http://ostroda.wm.pl/592142,Sciganie-lesnych-smieciarzy-Wojt-ufunduje-nagrody-za-pomoc-w-ujeciu-sprawcow.html

Polskä i Szwat 25. juni ’19

Polski regiérunek prżegráł z EU
Tribunal Spraziedliwoszczi ôt Ôjropski Ûniji stsiérdżiuł, co ûstaw ô Náwizsém Sóndżie prżestómpsił recht ô niezsadzaniu sóndżiczielów i jéch niezazisłoszczi.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/polski-rzad-przegrywa-przed-tsue-rzecznik-sn-powrot-do-zasad-panstwa-prawa/e31fcjd

Tajlandijá: regiérunek zakazuje kurżéniá dóma
Chcó bez tén sposób walcÿcz z tak zwaném „bziérném kurżéniém”. Ôd áugusta nie bédżie mozno tamój fuchczicz nawet û sziebzie.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/tajlandia-zakazuje-palenia-w-domach/pgj2vq5

Donald Trump nasadzá zankcÿje na Irán
Wszio bziérże szie z nieprżijaczielstwa niedzÿ USA i Iránem. Zankcÿje majó dotchnóncz téz samégo dusnégo prowadnikä Iránu.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/donald-trump-oglasza-nowy-pakiet-sankcji-przeciw-iranowi/b00qb5e

Jeszczie z EU nie pojadżie do Ruszieji
Władimir Putin prżedłuzuł ûrede ô niewpuscaniu jeszcziá z Ûniji do kónca dwa tiszióndze dwadżiestégo roku.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/putin-przedluzyl-embargo-na-produkty-zywnosciowe-z-ue/8gfyq6h

Nachriszti 22-24.06.19

24.06.19
Ôléck: ôjce niemózióntkä mordérżani?
Lista zaskärgi bédżie zaziéracz mordérstwo i seksualne moléstowanie 9-niesz. star. dżiecziukä. Mogó pószcz sziedżiécz n|a pók zÿcziá.
http://gazetaolsztynska.pl/592053,Rodzice-9-miesiecznej-dziewczynki-z-Olecka-uslyszeli-zarzut-zabojstwa-i-wykorzystywania-seksualnego.html

Port Dalba (krejz Léc): Fejrowali Pálinockie
Lécke fejrowanie ôdbiło szie pospołu z wetani na nápsiénknijsÿ ziánek i sukäniém ksiata paproczi.
http://gizycko.wm.pl/592038,Noc-Swietojanska-z-pleceniem-wiankow.html

Gołdapś: Prżebudowujó prżechód bez granice
Roboti nad ûrichtowaniém radijometricnéch bramów podurujó na trżi nieszióndze. 25 juni ôdetnó tam sztróm do południá.
http://gazetaolsztynska.pl/591820,Mozliwe-utrudnienia-na-przejsciu-w-Goldapi-i-Grzechotkach.html

Dni Zóndzborkä 28-30 juni. Ôbznajnili program
Zaspsiéwá N. Nykiel, G. Hyży, Bovska i Future Folk. Bédżie téz Szwénto Farbów i Festa Food Trucków. Wchód: frej.
http://mragowo.wm.pl/589105,Dni-Mragowa-juz-niebawem-Znamy-szczegoly-programu.html

Ôstród: Ûz ûtro roztsiérajó ziaducht
Roboczióndze budowali go bez dwa lata. Bulnistrż ejnladuje na ûrocÿste roztworżénie na zégier 5 ziecór.
http://ostroda.wm.pl/591350,To-juz-jutro-We-wtorek-otwarcie-wiaduktu-w-Ostrodzie.html

23.06.19
gn. Kruklankä, k. Léc: Prżitrafsiénie chorobi ASF
Afrikánská choroba szwÿniów ûz w cwártém niejscu w województsie, tó razó w Lÿpozie w leckém krejżie. W skäzóném gumnie zÿjó 132 szwÿnie.
http://gizycko.wm.pl/591918,Ognisko-ASF-w-gminie-Kruklanki.html

Dżiałdowski krejz: szémpowáł matkie i ji grożiuł
Gnina Ribno: Bez 3 nieszióndze 23 roków stari chłop szémpowáł matkie, bréwerowáł nad nió i grożiuł szniérczió. Ceká go do 5 lát cuchtháuzu.
https://moje-dzialdowo.pl/wiadomosci/wyzywal-i-ponizal-matke-potem-grozil-ze-ja-zabije-policja-dzialdowo-1600361

Wéngobork: Dórawi dek ôt nacaretu
Choc nacaret w Wéngoborku buł nazwanÿ nálepsi ferwaltowaném w Polsce, to bez jégo pułap leczi woda. Krejzowe beamtri zajmajó szie tém.
http://wegorzewo.wm.pl/591848,Dziurawy-dach-wegorzewskiego-szpitala-quotPo-opadach-deszczow-widzialem-poukladane-przescieradla-na-salachquot.html

Słówko na dżisziá
Ôstatna nachriszta na dżisziá: fatrusz, faterek, ôcziec, ôjculek – tatuś, ojciec, Papa, Vater

22.06.19

Psiecki k. Zóndzborkä: Powadżiuł szie z bziáłkó. Czisnół scéniákä ô żiéń.
Psiesek nie prżezuł. Stało szie to w jednÿ ziosce k. Psieck. Chłopoziu grożi do 3 roków w geféngnÿszie.

Margrabowa (Ôléck): Pómerło 9 niesz. stare niemózióntko
Prokuratoria pospół z policÿsténi sprawdzajó, co szie wcorá stało. Ôjców bodáj zahaltowali.
Zdrój: http://gazetaolsztynska.pl/591907,Nie-zyje-9-miesieczne-dziecko-Rodzice-zatrzymani.html

Mazurske Słówko na Dżisziá
Nachriszti – wieści, Nachrichten

„Sowohl amtlich als auch privat werde ich oft gefragt wessen letztendlich bin ich: »deutsch« oder »polnisch« ?. Ich antwortete immer: »Ich bin ein Masure«“

„Zarówno urzędowo jak i prywatnie często byłem pytany, kim w końcu jestem: »Niemcem« czy »Polakiem« ? Zawsze odpowiadałem: »Jestem Mazurem«“

„Täk amtowo jek ji priwatnie cénsto ém buł pitanÿ, chto já na ôstatek jes: »Niéniec« abo »Polák«. Zawdi ôtpoziedowałém: »Já jes Mazur«“

Kurt Obitz