Wszystkie wpisy, których autorem jest piteris

ROZMAJITOSZCZIE 25. juni ’19

Gn. Niłki k. Lécu: Boczki, co zlecziałi z gniázda, dobziérajó sziłi
Pod kóniec meja młode boczki w ziosce Staszwinÿ spadłi z gniázda. Nápsiérwu ôpatrowáł je dobri gospodárż, póżni zajmali szie niéni w Ôszrodku Casowi Rehabilitacÿji Bócziánow. Je moznoszcz, co cale do jesziéni nabziérżó sziłi i pofurajó z drugiéni do cziepłéch strón.
https://radio5.com.pl/nabieraja-sil-mlode-bociany-ktore-wypadly-z-gniazda/

Léc: ôtele prżed ôwadi
Niasto kupsiło ékologicne dómki prżed ôwadi. Dómki bédó postazióne w lipsiec kole niejsckéch tráwnicków, parków i jénséch. Pomiszlénie to niáł bulnistrż, Wojciech Iwaszkiewicz, chtórén mózi, co to niesziła bédżie niasto kostowacz, a dá sziła dobrégo.
Zdrój: https://radio5.com.pl/ekologiczne-laki/
Słucháj:

II Auto Show w Dżiałdozie
Cars Team ejnladuje wsÿstkie lubowniki áutów na drugi w gieszichczie Dżiałdowa Auto Show. Festa nasadzóná je na 27 juli , 13 zégier. Bédó do ôbácéniá áuta stare jek i moderne po tuningu.
http://dzialdowo.wm.pl/592000,II-Auto-Show-Dzialdowo.html

Anzbork: Próc ribów ni más mazurskiégo warżéniá.
Ô tém, jek wázne w mazurském warżéniu ôd zawdi só ribi, ôpoziedżiáł w Muzéjum Anzborski Żiéni Wojciech Charewicz, chtórén podsukáł, jek to spráwdi biło û náju warżóno. Dérechtórkä muzéjum je rada, co po tém, jek ziénksá cóstkä Mazurów po wojnie prżeczióngnéła do Rejchu, cziéngiém só ludżie, chtórne chcó bácÿcz ô mazurski kulturże – w tém prżitrafunku ô modle warżéniá.
http://pisz.wm.pl/592057,Ryby-perlami-w-mazurskiej-kuchni.html

CHRÓNŸK POLICŸSTÉGO 25. juni ’19

Anzbork: Ûkradli kosziule, gréndo jéch sfitali
Chłop i kobziéta ûkradli z ládi z ôblétó sztéri kosziule warte 320 zł, zatém pocéli flichtowacz áutém BMW. Policÿste fatko jéch złapsili.
http://pisz.wm.pl/592026,Ukradli-koszulki-w-sklepie-Dlugo-sie-nimi-nie-nacieszyli.html

Gołdapś: Zabziuł brata. Na sónd poceká w araszczie.
Paweł K. z Zielgéch Wrónk, krejz Gołdapś wkäntowanÿ na trżi nieszióndze do arastu. Ma wirżutkie mordérstwa swojégo brata.
https://radio5.com.pl/brat-zabil-brata/

Rudczianÿ: Ôzérti płiwáł bátó z motórém
Policÿste zahaltowali 39 roków starégo chłopa, co casu kerowaniá bátó niáł ziéncÿ jek 1 prónil we krsi. Płiwáł po Nidzkém Jeżierże.
https://radio5.com.pl/pijanego-sternika-ujeli-policjanci/

Ôstród: bój z ôstazianiém szniecziów w boru.
Gnina Ôstród chce dawacz nadgrodi tém, co ôpoziedzó, chto ôstazia niechi ze sznieczióma w boru. Terá je to isti krżiz nie do zwalcéniá.
http://ostroda.wm.pl/592142,Sciganie-lesnych-smieciarzy-Wojt-ufunduje-nagrody-za-pomoc-w-ujeciu-sprawcow.html

Polskä i Szwat 25. juni ’19

Polski regiérunek prżegráł z EU
Tribunal Spraziedliwoszczi ôt Ôjropski Ûniji stsiérdżiuł, co ûstaw ô Náwizsém Sóndżie prżestómpsił recht ô niezsadzaniu sóndżiczielów i jéch niezazisłoszczi.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/polski-rzad-przegrywa-przed-tsue-rzecznik-sn-powrot-do-zasad-panstwa-prawa/e31fcjd

Tajlandijá: regiérunek zakazuje kurżéniá dóma
Chcó bez tén sposób walcÿcz z tak zwaném „bziérném kurżéniém”. Ôd áugusta nie bédżie mozno tamój fuchczicz nawet û sziebzie.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/tajlandia-zakazuje-palenia-w-domach/pgj2vq5

Donald Trump nasadzá zankcÿje na Irán
Wszio bziérże szie z nieprżijaczielstwa niedzÿ USA i Iránem. Zankcÿje majó dotchnóncz téz samégo dusnégo prowadnikä Iránu.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/donald-trump-oglasza-nowy-pakiet-sankcji-przeciw-iranowi/b00qb5e

Jeszczie z EU nie pojadżie do Ruszieji
Władimir Putin prżedłuzuł ûrede ô niewpuscaniu jeszcziá z Ûniji do kónca dwa tiszióndze dwadżiestégo roku.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/putin-przedluzyl-embargo-na-produkty-zywnosciowe-z-ue/8gfyq6h

Nachriszti 22-24.06.19

24.06.19
Ôléck: ôjce niemózióntkä mordérżani?
Lista zaskärgi bédżie zaziéracz mordérstwo i seksualne moléstowanie 9-niesz. star. dżiecziukä. Mogó pószcz sziedżiécz n|a pók zÿcziá.
http://gazetaolsztynska.pl/592053,Rodzice-9-miesiecznej-dziewczynki-z-Olecka-uslyszeli-zarzut-zabojstwa-i-wykorzystywania-seksualnego.html

Port Dalba (krejz Léc): Fejrowali Pálinockie
Lécke fejrowanie ôdbiło szie pospołu z wetani na nápsiénknijsÿ ziánek i sukäniém ksiata paproczi.
http://gizycko.wm.pl/592038,Noc-Swietojanska-z-pleceniem-wiankow.html

Gołdapś: Prżebudowujó prżechód bez granice
Roboti nad ûrichtowaniém radijometricnéch bramów podurujó na trżi nieszióndze. 25 juni ôdetnó tam sztróm do południá.
http://gazetaolsztynska.pl/591820,Mozliwe-utrudnienia-na-przejsciu-w-Goldapi-i-Grzechotkach.html

Dni Zóndzborkä 28-30 juni. Ôbznajnili program
Zaspsiéwá N. Nykiel, G. Hyży, Bovska i Future Folk. Bédżie téz Szwénto Farbów i Festa Food Trucków. Wchód: frej.
http://mragowo.wm.pl/589105,Dni-Mragowa-juz-niebawem-Znamy-szczegoly-programu.html

Ôstród: Ûz ûtro roztsiérajó ziaducht
Roboczióndze budowali go bez dwa lata. Bulnistrż ejnladuje na ûrocÿste roztworżénie na zégier 5 ziecór.
http://ostroda.wm.pl/591350,To-juz-jutro-We-wtorek-otwarcie-wiaduktu-w-Ostrodzie.html

23.06.19
gn. Kruklankä, k. Léc: Prżitrafsiénie chorobi ASF
Afrikánská choroba szwÿniów ûz w cwártém niejscu w województsie, tó razó w Lÿpozie w leckém krejżie. W skäzóném gumnie zÿjó 132 szwÿnie.
http://gizycko.wm.pl/591918,Ognisko-ASF-w-gminie-Kruklanki.html

Dżiałdowski krejz: szémpowáł matkie i ji grożiuł
Gnina Ribno: Bez 3 nieszióndze 23 roków stari chłop szémpowáł matkie, bréwerowáł nad nió i grożiuł szniérczió. Ceká go do 5 lát cuchtháuzu.
https://moje-dzialdowo.pl/wiadomosci/wyzywal-i-ponizal-matke-potem-grozil-ze-ja-zabije-policja-dzialdowo-1600361

Wéngobork: Dórawi dek ôt nacaretu
Choc nacaret w Wéngoborku buł nazwanÿ nálepsi ferwaltowaném w Polsce, to bez jégo pułap leczi woda. Krejzowe beamtri zajmajó szie tém.
http://wegorzewo.wm.pl/591848,Dziurawy-dach-wegorzewskiego-szpitala-quotPo-opadach-deszczow-widzialem-poukladane-przescieradla-na-salachquot.html

Słówko na dżisziá
Ôstatna nachriszta na dżisziá: fatrusz, faterek, ôcziec, ôjculek – tatuś, ojciec, Papa, Vater

22.06.19

Psiecki k. Zóndzborkä: Powadżiuł szie z bziáłkó. Czisnół scéniákä ô żiéń.
Psiesek nie prżezuł. Stało szie to w jednÿ ziosce k. Psieck. Chłopoziu grożi do 3 roków w geféngnÿszie.

Margrabowa (Ôléck): Pómerło 9 niesz. stare niemózióntko
Prokuratoria pospół z policÿsténi sprawdzajó, co szie wcorá stało. Ôjców bodáj zahaltowali.
Zdrój: http://gazetaolsztynska.pl/591907,Nie-zyje-9-miesieczne-dziecko-Rodzice-zatrzymani.html

Mazurske Słówko na Dżisziá
Nachriszti – wieści, Nachrichten

„Sowohl amtlich als auch privat werde ich oft gefragt wessen letztendlich bin ich: »deutsch« oder »polnisch« ?. Ich antwortete immer: »Ich bin ein Masure«“

„Zarówno urzędowo jak i prywatnie często byłem pytany, kim w końcu jestem: »Niemcem« czy »Polakiem« ? Zawsze odpowiadałem: »Jestem Mazurem«“

„Täk amtowo jek ji priwatnie cénsto ém buł pitanÿ, chto já na ôstatek jes: »Niéniec« abo »Polák«. Zawdi ôtpoziedowałém: »Já jes Mazur«“

Kurt Obitz