Rozmajitoszczie z Mazur 27. juni ’19

Dodatkowy komunikat z 26. czerwca:
POMARKUJ! Lichie pozietrże
Nawet dżisziá ziecór po spsiece mogó prżińszcz grżnioti z gradém, mocném zietrżém i sziłó déscu. Bóndżta ôstrózne!
http://gazetaolsztynska.pl/592746,Uwaga-Po-upalach-nadchodza-burze-z-gradem.html

—————————————————————————-

Léc: niepénkniéntá bómba
Roboczióndze drogowe natrasili w szróde na niepénkniéntó bómbe na Prżemisłowi Sztraszie. Z ôkolicnéch budoziów zabrano na 120 ludżiów. Na niejsce prżijechäli policÿste, zołniérże i fojerwera. Sztrasa biła bez jeki cas zaszperowaná.
http://gizycko.wm.pl/592703,Niewybuch-na-Przemyslowej-ewakuowano-120-osob.html

Mamerki: je pozwolénstwo na sprawdzénie wchodu
Niebrukowanÿ ôd Drugi Szwatowi Wojnÿ krijámi wchód, chtórén buł znaléżiónÿ niesziła dniów wzád, bédżie sprawdzónÿ w cwártek. Kónzerwatór i Lasÿ Panstwowe dali pozwolénstwa, cobi podnieszcz 100-kilo cziénzkó plate z tónu. Pewnikiém je to wchód do jekiégo tunelu. Wchód zarós scep, co znacÿ, co muszi nicht ôd casu kónca wojnÿ tamój nie wchodżiuł. Nie zieda, co tamój moze bicz. Burstinowá Izba? Stari bunker?
http://ketrzyn.wm.pl/591454,Wejda-do-ukrytego-tunelu-27-czerwca.html

Scÿtno: Nowá wistawa w Mazurském Muzéjum
Ûz psióntégo lipca psiónta ziecór zégier roztworżó nowó wistawe ô gieszichczie Scÿtna i jégo ôkresu. Má tamój bicz ôpoziedżiana historijá téch strón ôd nástarséch casów po terażnijse. Niedzÿ jénséni zachäni bédżie ôpoziedżiano ô mazurskiém ludowém ruchu, a ôsoblizie ô Mazurski Ludowi Partiji. Starse casÿ bédó ôpoziedżiane téz dżiénkä zbzioróm Heimatmuseum Kreis Ortelsburg.
http://szczytno.wm.pl/592670,Nowa-wystawa-w-Muzeum-Mazurskim.html

Łeckie Jeżioro náczieplijse w Polsce
Gradowniki wcorá pokäzali richo 27 gradów. To znacÿło, co Łeckie biło za náczieplijse jeżioro w Polsce
https://radio5.com.pl/elckie-jezioro-najcieplejsze/

Dżiałdowo: Kuratór nazwała go debilém
Dlá nazwaniá ôjca jénnégo z dżiecziuków “debilém” prżi bacha matce kuratór prżi gierichczie stérała swojó prác. Szémpowała go bodáj téz “głupsi” i “pán nicht”.
http://nidzica.wm.pl/590514,Kurator-nazwala-mnie-debilem.html